Comic Con Dortmund 3rd Dec 2021

BloodCon 25th Nov 2021

Koncert PFO na HAMU 20th Nov 2021

For Toys/For Games 24th Oct 2021

Comic-Con Prague 15th-17th Oct 2021

Cosplay víkend Speyer 25th-26th Sep 2021

Dětský Den 23rd Sep 2021

Maker Faire Prague 11th-12th Sep 2021

Koncert PFO v hangáru 28th Aug 2021

Ateliér Rychta podruhé 13th Aug 2021

Fest Na Tahu 7th-8th Aug 2021

Ateliér Rychta 23rd Jul 2021

Festival Fantazie 1st-4th Jul 2021

Photoshoot v Polsku 5th-6th Jun 2021