Photoshoot Jeníkovice 2 18th Oct 2020

Dětský den v Pardubicích 10th Sep 2020

Sandtrooper meeting v Polsku 4th-6th Sep 2020

Fest Na Tahu 29th-30th Aug 2020

Photoshoot Jeníkovice 1 22nd Aug 2020

Photoshoot Praha 8th Aug 2020

Svatba na Slovensku 22nd Feb 2020

Comic-Con Prague 7th-9th Feb 2020

Future Gate 29th Jan-2nd Feb 2020